قوانین

زمزمه سرور از طراحی سایت های غیر اخلاقی، سیاسی، ضد حقوق بشر، هک و مواردی از این قبیل خودداری می کند. اسمپینگ از طریق سرورهای زمزمه سرور ممنوع می باشد و در صورت مشاهده بدون اخطار قبلی (شفاهی و کتبی) سرویس مربوطه قطع خواهد شد. نحوه استفاده کاربردی از طراحی سایت ساخته شده توسط واحد طراحی سایت اروپــل تنها مربوط به کارفرما (مالک سایت طراحی شده) می باشد و زمزمه سرور هیچگونه مسئولیتی را در اینباره عهده دار نمی باشد. استفاده از هاست اروپل برای هک ممنوع می باشد و در صورت مشاهده بدون اخطار قبلی (شفاهی و کتبی) سرویس مربوطه قطع خواهد شد. حفاظت از شناسه و رمز کاربری دامنه، هاست و نرم افزار مدیریت سایت به عهده کارفرما می باشد.